หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ 20 มกราคม 2564

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ

การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบวิจัยของต่างประเทศในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปรียบเทียบระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพด้านนวัตกรรมในระดับชั้นนำของโลก รวมถึงเป็นประเทศที่ผลการศึกษานำมาปรับใช้ได้
กับประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล ‘ประกอบ’ ในการออกแบบระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง (a healthy research and
innovation ecosystem) ของไทย

สามารถอ่านรายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ : โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

ที่มาข้อมูล สกสว.

 


ย้อนกลับ