หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (939) โควิด (390) ข้าว (353) ปฐมวัย (285) ผู้สูงอายุ (280) ภาวะผู้นำ (269) อาหาร (251) ความพึงพอใจ (227) ภาษาจีน (217) คณิตศาสตร์ (214) บัญชี (209) กัญชา (206) การสร้างสรรค์ (201) การศึกษา (200) วิจัย (195) นวัตกรรม (170) เคมี (159) เทคโนโลยี (150) ภาษาอังกฤษ (149) เกม (146) การมีส่วนร่วม (142) ภาษาไทย (140) ภาพยนตร์ (139) สมุนไพร (136) บริหารการศึกษา (134) การบริหารการศึกษา (131) เบาหวาน (129) การท่องเที่ยว (129) จิตวิทยา (125) ท่องเที่ยว (121) พฤติกรรม (120) งานวิจัย (119) คอมพิวเตอร์ (111) การสื่อสาร (109) โลจิสติกส์ (104) การตลาด (104) ดนตรี (103) วิทยาศาสตร์ (101) วิจัยในชั้นเรียน (100) แรงจูงใจ (97) การเงิน (93) ความเครียด (92) กฎหมาย (83) สังคมศึกษา (83) การบริหาร (83) ขยะ (79) ยางพารา (77) ยาเสพติด (76) covid (76) การเล่าเรื่อง (75)