หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (939) โควิด (388) ข้าว (348) ปฐมวัย (276) ผู้สูงอายุ (270) ภาวะผู้นำ (260) อาหาร (248) ความพึงพอใจ (223) ภาษาจีน (211) กัญชา (205) คณิตศาสตร์ (203) บัญชี (202) การสร้างสรรค์ (201) การศึกษา (194) วิจัย (194) นวัตกรรม (167) เคมี (154) เทคโนโลยี (143) ภาษาอังกฤษ (142) เกม (142) การมีส่วนร่วม (139) ภาษาไทย (137) สมุนไพร (133) ภาพยนตร์ (131) บริหารการศึกษา (129) การบริหารการศึกษา (123) ท่องเที่ยว (120) การท่องเที่ยว (120) งานวิจัย (119) เบาหวาน (118) พฤติกรรม (116) จิตวิทยา (114) คอมพิวเตอร์ (110) การสื่อสาร (107) ดนตรี (102) โลจิสติกส์ (100) การตลาด (99) วิจัยในชั้นเรียน (97) วิทยาศาสตร์ (95) แรงจูงใจ (92) การเงิน (92) ความเครียด (88) กฎหมาย (83) การบริหาร (80) สังคมศึกษา (78) ขยะ (76) ยางพารา (76) covid (76) การเล่าเรื่อง (75) โควิด-19 (74)