หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (886) ข้าว (323) โควิด (300) การสร้างสรรค์ (197) ผู้สูงอายุ (182) อาหาร (173) ปฐมวัย (172) ภาษาจีน (167) ความพึงพอใจ (158) บัญชี (148) วิจัย (148) คณิตศาสตร์ (144) การศึกษา (142) นวัตกรรม (128) กัญชา (119) เคมี (116) ภาวะผู้นำ (109) งานวิจัย (96) การท่องเที่ยว (95) การมีส่วนร่วม (94) ภาษาอังกฤษ (90) สมุนไพร (89) ภาษาไทย (87) ภาพยนตร์ (85) เบาหวาน (84) พฤติกรรม (82) ท่องเที่ยว (81) เทคโนโลยี (77) บริหารการศึกษา (75) วิจัยในชั้นเรียน (75) การสื่อสาร (74) เกม (74) จิตวิทยา (73) การบริหารการศึกษา (69) โลจิสติกส์ (68) คอมพิวเตอร์ (66) ยางพารา (66) กฎหมาย (66) โควิด-19 (65) สร้างสรรค์ (65) ดนตรี (63) เรียนออนไลน์ (61) วิทยาศาสตร์ (60) การเรียนออนไลน์ (59) ทัศนคติ (55) ขยะ (55) การเงิน (54) covid (54) แอพพลิเคชั่น (53) สังคมศึกษา (53)