หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (885) ข้าว (307) โควิด (203) อาหาร (149) ผู้สูงอายุ (145) ภาษาจีน (134) วิจัย (132) ปฐมวัย (127) ความพึงพอใจ (127) บัญชี (127) นวัตกรรม (109) คณิตศาสตร์ (105) การศึกษา (100) กัญชา (92) เคมี (91) งานวิจัย (85) ภาวะผู้นำ (83) สมุนไพร (78) การมีส่วนร่วม (76) ท่องเที่ยว (73) การท่องเที่ยว (73) เทคโนโลยี (71) ภาษาไทย (63) พฤติกรรม (62) วิจัยในชั้นเรียน (62) ยางพารา (59) บริหารการศึกษา (59) เบาหวาน (58) กฎหมาย (57) ภาษาอังกฤษ (57) คอมพิวเตอร์ (57) เกม (56) จิตวิทยา (56) การบริหารการศึกษา (56) โลจิสติกส์ (56) การสื่อสาร (50) การเงิน (49) สังคมศึกษา (48) วิทยาศาสตร์ (47) สถาปัตยกรรม (46) ขยะ (45) การเรียนออนไลน์ (44) แรงจูงใจ (44) อาชญากรรม (43) สื่อออนไลน์ (43) โควิด-19 (43) วัฒนธรรม (43) พลังงาน (43) ความเครียด (43) แบบฟอร์ม (43)