หน้าแรก > สถิติภาพรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
จำนวนข้อมูลงานวิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลผู้วิจัยรายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน
1 (887) โควิด (352) ข้าว (326) ผู้สูงอายุ (202) ปฐมวัย (199) การสร้างสรรค์ (197) อาหาร (183) ภาษาจีน (178) บัญชี (163) ความพึงพอใจ (163) คณิตศาสตร์ (161) วิจัย (161) การศึกษา (152) เคมี (142) กัญชา (136) นวัตกรรม (135) ภาวะผู้นำ (131) ภาษาอังกฤษ (106) งานวิจัย (102) ภาษาไทย (101) การท่องเที่ยว (99) การมีส่วนร่วม (96) ภาพยนตร์ (91) สมุนไพร (91) เบาหวาน (89) ท่องเที่ยว (88) พฤติกรรม (87) เทคโนโลยี (87) จิตวิทยา (86) บริหารการศึกษา (81) วิจัยในชั้นเรียน (80) การบริหารการศึกษา (80) การสื่อสาร (78) คอมพิวเตอร์ (78) เกม (76) โลจิสติกส์ (74) ดนตรี (73) กฎหมาย (71) ยางพารา (69) โควิด-19 (68) การเล่าเรื่อง (66) covid (66) สร้างสรรค์ (65) เรียนออนไลน์ (64) วิทยาศาสตร์ (64) ความเครียด (63) ขยะ (63) การเรียนออนไลน์ (61) การเงิน (60) แรงจูงใจ (60)