หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด > ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …
ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … 15 มกราคม 2564

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … ผลักดันเป็นวาระเร่งด่วนสอดคล้องการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
พร้อมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ก่อนประกาศใช้ คาดว่าแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … ตามที่กระทรวง อว. เสนอ
ซึ่งได้เสนอให้ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … ได้รับพิจารณาตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามนัยของการจัดทำกฎหมาย
ปฎิรูปประเทศในหมวด 16 การปฎิรูปประเทศ มาตรา 258 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวจะส่งต่อให้คณะกรรมาธิการร่วมซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พิจารณา ก่อนประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษที่ 13) ที่มี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน รวมถึงผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะแล้ว

“ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … เป็นกฎหมายที่กระทรวง อว. โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการเดินหน้าสู่การปลดล็อกให้ผู้รับทุนได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย ผู้รับทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย ใช้ผลงานวิจัย
ได้คล่องตัวมากขึ้น หน่วยงานให้ทุนของรัฐมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ในทิศทางเดียวกันมีความเป็นเอกภาพ สร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย โดยให้มีการแบ่งรายได้
เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีหลักของการบังคับใช้สิทธิ์ของภาครัฐในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือความจำเป็นของประเทศ” ดร. กิติพงค์ กล่าว

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … ฉบับนี้จะส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น สร้างให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม Startup และ Spin-off company ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ  รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัย
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของภาคผลิตและบริการมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่นักวิจัยผู้ประกอบการนวัตกรรม และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้

ที่มาข้อมูล สอวช.

 


ย้อนกลับ